Artikel 1 Definities

1.1 KOMTOTBLOEI hierna ook te noemen KTB is een prive-initiatief zonder inschrijving bij KvK. Adres: Vlaskruid 38 te Zeewolde,

1.2 Lid: mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten onder de voorwaarden zoals die in deze algemene voorwaarden zijn gesteld.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen lid en KTB op grond waarvan KTB diensten aan de leden ter beschikking stelt.

1.4 Ingangsdatum overeenkomst: de dag waarop het profiel zichtbaar word gemaakt op de website van KTB na de online aanmelding.

1.5 Activering overeenkomst: Activering houdt in dat de dienst van het lid gevonden kan worden op de website KTB.

1.6 Bij de inschrijving plaatst het lid zijn eigen teksten en is dus ook zelf verantwoordelijk voor de inhoud hoe die zich naar buiten toe presenteert.

1.7 Lid/leden: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, professioneel persoon handelend in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf als: adviseur, agoog, spreker, begeleider, coach, consultant, geestelijk verzorger, imagostyliste, inspirator, trainer, intervisor, maatschappelijk werker, mediator, counselor, orthopedagoog, pedagoog, psycholoog, supervisor, therapeut, voetreflexoloog, etc., die een (online) overeenkomst sluit met KTB.

1.8 Contributie: de gelden die het lid betaalt aan KTB voor de af te nemen diensten.

1.9 Gebruikersnaam + wachtwoord: Deze gegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor de aangesloten leden om hun eigen account te onderhouden. Voor gebruik door derden kan KTB niet verantwoordelijk worden gesteld. Op het moment dat dit artikel in werking treedt vervalt de verwerking voor KTB genoemd in artikel 1.9

1.10 Thema’s & Training/therapie

De aangesloten leden kunnen gevonden worden op basis van hun persoonlijke thema’s en vaardigheden in het geven van specifieke training en/of therapievormen. Bij iedere thema, training en therapie is een betekenis toegevoegd. Ten doel om bij de bezoeker meer bekendheid en beleving te kweken.

1.11 Wet = Nederlandse wet- en regelgeving

Artikel 2 Doeleinden

2.1 Doel van ‘KTB’ is om op een effectieve gerichte wijze zoveel mogelijk bezoekers en potentiële cliënten te bereiken ten gunste van de leden van KTB. Door het aanbod te centreren op de website KTB hebben cliënten een overzichtelijker aanbod, waarbij zij kunnen filteren op doel, thema en daarnaast ook op training & therapievorm. Als professional kan je zelf koppelen aan de genoemde filters.

2.2 Thema’s & training/therapieën zijn voorzien van een betekenis. Deze zijn gericht op zoekmachines om extra traffic te genereren en bekendheid/beleving bij cliënten te kweken. Door cliënt te informeren op het gebied van thema’s naar oplossingen zoals vermeld onder de training/therapieën. Deze laatste zijn vaak ook voorzien van een verhelderend filmpje om te informeren wat het voor de cliënt kan betekenen.

2.3 Middels blog’s en/of inzet van social media kan het lid zich profileren door regelmatig een tweet te plaatsen. Met de blog’s kunnen de professionals hun know-how etaleren en zichzelf en anderen hiermee promoten.

2.4 Handelend vanuit “de community” zal dit het individuele belang door het collectief worden gedragen. Dit leidt tot betere vindbaarheid via zoekmachines en kennis/belevingsoverdracht voor iedereen door inzet van zijn/haar eigen sociale media netwerken.

2.5 Plaatsing van wederlinken op eigen website om de vindbaarheid bij zoekmachines te vergroten op alle genoemde thema’s word beloont. Ieder lid heeft daar namelijk voordeel bij. Betreffende lid krijgt een hogere ranking binnen de website van KTB. Interesse in hogere ranking, lees dan de voorwaarden bij artikel 5.6 staan vermeld.

Artikel 3 Algemeen

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechts-handelingen tussen KTB en de leden.

3.2 KTB is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder het lid tussentijds hierover te informeren. Wijzigingen dient het lid dus zelf op de website in de gaten te houden.

3.3 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen KTB en het lid, wordt het lid geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

3.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. KTB zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand indien een lid:

a. Zich online heeft ingeschreven, geaccepteerd is door KTB en de eerste betaling is voldaan.

b. Inschrijving geldt per persoon, niet per website of bedrijf, zie art. 4.3.

KTB is gerechtigd een aanmelding te weigeren; zonder opgaaf van redenen.

4.2 Taal website KTB. Tekstueel is deze voornamelijk in het Nederlands. De video’s bij trainingen en therapieën dienen ter informatie. Bij gebrek aan duidelijke Nederlandstalige video’s is KTB gerechtigd Engelstalige filmpjes te plaatsen. Wel met er een kort uitleg in het Nederlands. Kom tot Bloei heeft deze video’s ge-embedded van verschillende andere websites en staat niet in of de inhoud overeenkomstig is met de definitie die aan training of therapie gegeven word.

4.3 De kosten worden berekend over iedere (in)direct belanghebbende professional. Kosten worden berekend per professional in de organisatie of samenwerkingsverbanden. Bijv.: bedrijf/organisatie/website: iedere professional die in of voor dit bedrijf, organisatie werkzaam is of verbonden is aan collectieve website, ongeacht deze professional fulltime of parttime hier werkzaam is. Zijn de aantal professionals onvoldoende transparant dan behoudt KTB het recht om het lidmaatschap te weigeren en/of achteraf kosten voor de geleverde diensten in rekening te brengen.
Reden voor deze werkwijze: KTB hanteert het principe “WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET”. De thema’s, training & therapievormen zijn ook binnen een organisatie persoonlijk.

4.4 Contributie keuze voor periode per kwartaal / half jaar / jaar.

4.5 Zichtbaarheid profiel: binnen 2 werkdagen na ontvangst betaling van factuur.

4.6 Factuur word uitsluitend verstuurd per e-mail of getoond als pdf bij directe online betaling.

4.7 Opzegtermijn. Kom tot Bloei hanteert geen opzegtermijn. Bij betaling van factuur blijft het lid zichtbaar op de website of word onzichtbaar gemaakt. Restitutie is niet mogelijk.

4.8 De overeenkomst wordt aangegaan voor 3, 6 of 12 maanden te rekenen vanaf het eerste factuurdatum. Zonder tegenbericht van lid wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor eenzelfde nieuwe periode van 3, 6 of 12 maanden.

4.9 Beëindiging overeenkomst. Indien KTB van mening is dat het lid KTB in naam en faam schaadt en/of de aangesloten dienst niet in lijn ligt met de doelgroep van KomtotBloei. Is deze gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen zonder recht op restitutie. KTB behoud wel het recht om de eventuele (im)materiële schade te verhalen.

Artikel 5 Dienstverlening

5.1 KTB biedt www.komtotbloei.nl en de daarop door haar zelf geplaatste informatie, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendom(s)) rechten, verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. In het bijzonder garandeert KTB niet:

dat de informatie op www.komtotbloei.nl juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door de leden aangeboden diensten (persoonlijke) informatie; www.komtotbloei.nl ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, Trojaanse en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en, dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

5.2 KTB heeft de inhoud van de website met de grote zorg samengesteld. Voor de effectiviteit van de website zijn video’s toegevoegd die ter informatie dienen inzake de therapievormen. KTB staat niet garant voor de juistheid van de betekenis en videobeelden. Geen van deze beelden zijn eigendom van KTB, tenzij anders aangegeven.

5.3 Plaatsen van introductievideo. Ieder lid kan zelf zijn eigen introductievideo plaatsen. Dit kan door een link naar de eigen you-tube kanaal of een andere kanaal te plaatsen. Heb je zelf geen You-Tube kanaal of iets soortgelijk dan kan je zelfgemaakte video worden ge-upload binnen je eigen account van KTB. KTB produceert zelf, tegen laag tarief introductievideo’s en stelt de video in bruikleen. Deze video mag niet worden gedownload maar wel verspreid en ge-embedded worden op andere websites.

5.3 Suggesties voor nieuwe video’s ter verbetering van de website voor bijvoorbeeld de training/therapievormen zijn van harte welkom. Hier staat echter geen vergoeding tegenover.

5.4 Bloggen

Ieder lid heeft de mogelijkheid om als auteur van een blog deze te plaatsen bij KTB. Je dient als auteur in te loggen en vervolgens kan jezelf je eigen blog plaatsen. Deze blog’s mogen ook video’s bevatten.

DOEL BLOG:

a. Creëren van beleving. Vanuit beleving ontstaat een behoefte en de klanten.

b. Creëren van collectief belang door:

– Themawoorden in blog zijn gelinkt aan themapagina die verwijzen naar andere professionals.

c. Creëren van groot publiek door collectief inzet van aangesloten professionals vragen uit de blog te promoten. Je bepaalt wel zelf welke berichten/blogs je met je netwerk wil delen en welke niet.

d. Creëren van bekendheid. Hoe vaker eenzelfde website word bezocht door een uitdijende groep bezoekers hoe groter de bekendheid zal zijn.

e. Hogere ranking in zoekmachines. Iedere link naar KTB geeft de themawoorden een hogere waardering bij zoekmachines en komen daardoor hoger in de ranking.

5.4.1 Ter ondersteuning van de doelstellingen van de blog gaat het lid akkoord met de volgende voorwaarden.

1. KTB een aangeboden/geplaatste blog mag weigeren en/of verwijderen.

2. KTB verbeteringen mag aanbrengen in de aangeleverde/gepubliceerde tekst.

3. KTB de tekst mag bewerken. Dit om het collectief belang te vergroten door bijv. de themawoorden in de blog te linken naar themapagina’s.

4. Het is niet toegestaan om op je eigen blogpagina hyperlink(en) naar je eigen website te plaatsen.

5.5 Thema’s & training/therapie

KTB kan niet (inhoudelijk) verantwoordelijk worden gesteld aan de betekenissen die aan de Thema’s & training/therapie zijn toegekend. Daarentegen staat KTB wel open om verbeteringen hierin op te nemen.

Artikel 6 Buiten gebruik stelling website

6.1 KTB is gerechtigd www.komtotbloei.nl tijdelijk dan wel voor langere duur buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website www.komtotbloei.nl zonder dat hierdoor enig recht van de leden op schadevergoeding jegens KTB ontstaat.

Artikel 7 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

7.1 Het lid garandeert dat alle gegevens, waaronder doch niet beperkt tot naam, adresgegevens, E-mailadres en bankrekeningnummer, die voor de uitvoering van de overeenkomst aan KTB dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert het lid dat hij/zij namens het bedrijf/organisatie wettelijk bevoegd is om op enige wijze gebruik te maken van www.komtotbloei.nl en om de overeenkomst aan te kunnen gaan.

7.2 Het lid is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste en/of verstrekte informatie. Het lid garandeert dat de inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving dan wel niet onrechtmatig is, hij/zij met deze informatie andere leden niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het e-mailen van discriminerende, beledigende teksten en/of teksten met een erotische en seksuele lading en het plaatsen van naaktfoto’s, dan wel op een andere wijze andere leden, cq en of klanten lastig valt, en hij de belangen en de goede naam van KTB niet zal schaden.

7.3 KTB behoudt zich het recht voor de informatie op www.komtotbloei.nl in te korten of te wijzigen zonder het lid daar van tevoren over te informeren. KTB behoudt zich tevens het recht voor aangeboden informatie te weigeren of te verwijderen van www.komtotbloei.nl zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van het lid op schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:

– de informatie is onjuist en/of onvolledig;

– de informatie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;

– de informatie in strijd is met deze algemene voorwaarden;

– de informatie in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving.

7.4 De informatie voldoet aan enig normbesef waarop KTB zal toezien. De leden plaatsen op eigen verantwoordelijkheid hun informatie.

7.5 KTB is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt ten gevolge van gebruik van de diensten van KTB.

Artikel 8 Privacy

8.1 Om de Dienst te kunnen bieden dient KTB persoonsgegevens te verzamelen. KTB draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. En voldoet met inachtneming van hetgeen is bepaald in de wet bescherming persoonsgegevens.

8.2 De in Bijlage 1 opgenomen Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door KTB verzamelde gegevens evenals op de vertrouwelijke informatie die via www.komtotbloei.nl wordt verspreid.

Artikel 9 Spam/harvesten

9.1 Het gebruik van (persoons)gegevens van leden die door hen via Komtotbloei.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van de leden is uitsluitend toegestaan met het doel om contact(en) tussen klant en professional tot stand te laten komen. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, wat onder meer inhoudt dat verboden is:

– het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met de leden, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten (waaronder mede, doch niet uitsluitend, bemiddelingsdiensten) of het imago van een onderneming organisatie of persoon; iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;

Artikel 10 Wachtwoord

10.1 Indien het lid van KTB een wachtwoord ontvangt is hij niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken. Het wachtwoord is strikt persoonlijk.

10.2 Het lid is verantwoordelijk voor ieder gebruik van het account en is aansprakelijk voor al het gebruik dat via het account van de dienst wordt gemaakt. Het lid vrijwaart KTB volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het account van de dienst wordt gemaakt.

Artikel 11 Uitsluiting en ontbinding

11.1 KTB behoudt zich het recht voor om het lid uit te sluiten van elk verder gebruik van www.komtotbloei.nl door onder meer zijn/haar account te blokkeren en/of te verwijderen, en de overeenkomst met het lid te ontbinden, zonder verplicht te zijn om reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:

– het lid op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden; of de wet er (meerdere) klachten worden ontvangen over het desbetreffende lid;

Artikel 12 Geheimhouding

12.1 Het lid erkent dat hij/zij in het kader van het lidmaatschap de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van andere leden en/of KTB. Het lid verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Het lid zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het betreffende lid of leden van KTB. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel worden mede verstaan alle persoonlijke gegevens.

Artikel 13 Overmacht

13.1 KTB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan KTB gebruik maakt.

Artikel 14 Tarieven

14.1 Alle door KTB vermelde tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting(BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

14.2 KTB is ten allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor een  kwartaal of (half) jaarlijkse verschuldigde bedragen 1 maand na de bekendmaking in voor bestaande klanten in.

Artikel 15 Betaling

15.1 Na acceptatie van een aanvraag door KTB is de overeengekomen contributie verschuldigd. Bij het voldoen van de factuur door het lid is de overeenkomst aanvaard. Indien facturatie niet van toepassing is word er alleen bij weigering gecorrespondeerd over de reden hiervan.

15.2 Jaarlijks ontvangt het lid per e-mail een factuur voor de aangegane lidmaatschap periode. Overboeken naar bankrekeningnummer: IBAN NL27 RABO 0348 1422 69 contributie KTB, tnv. G.M. van Dijk, met vermelding van naam, debiteurennummer en e-mailadres. Mogelijk zal na een succesvolle introductie een automatische incasso worden geïntroduceerd. Lid is zelf verantwoordelijk voor de juiste omschrijving bij overmaking zodat de betaling aan de desbetreffende debiteur kan worden gekoppeld.

15.3 Betalingstermijn. De rekening dient binnen 2 weken na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn ontvangt het lid een betalingsherinnering. Indien na 4 weken nog geen betaling is ontvangen sturen wij een aanmaning en wordt de inschrijving van het lid op inactief gezet. Dat houdt in dat de deelnemer niet meer gevonden kan worden op de website. Na 2 maanden vervalt de inschrijving van de deelnemer.

Artikel 16 Aansprakelijkheid KTB

16.1 KTB is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van KTB.

16.2 De totale aansprakelijkheid kan nimmer meer bedragen dan de totale van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding.

16.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die het lid redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van KTB te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van KTB wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

16.4 Iedere aansprakelijkheid van KTB voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is KTB niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van het lid die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de dienst dan wel KTB.

Artikel 17 Vrijwaring

17.1 Het lid garandeert dat het door hem ingevulde Overeenkomst formulier en de door hem op www.komtotbloei.nl geplaatste informatie, waaronder mede begrepen berichten, geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendom(s))rechten van derden. Het lid vrijwaart KTB volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste activiteit en/of berichten op Komtotbloei.nl, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de het betreffende activiteit inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Artikel 18 Informatie derden

18.1 www.komtotbloei.nl bevat verwijzingen (bijv. door middel van een link, hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. KTB heeft geen zeggenschap over deze websites en is daarom derhalve op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

18.2 Op de website www.komtotbloei.nl zijn definities van het internet overgenomen die vrij toegankelijk zijn en gevonden via google en www.encyclo.nl Dit betreft trefwoorden, training- en therapievormen. Dit geldt eveneens voor de geplaatste videobeelden. Indien de plaatsing niet correct is of er bezwaar tegen is dan vernemen wij dat graag en zullen we alles doen om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. Neem hiervoor contact op met KTB.

Artikel 19 Beveiliging

19.1 KTB spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. KTB legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 20 Duur en beëindiging

20.1 Elke overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3, 6 of 12 maanden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

20.2 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst te beëindigen een en ander onder voorbehoud van rechten en weren.

20.3 KTB begint terzake van haar dienstverlening direct na het sluiten van het lidmaatschap met de uitvoering daarvan. Door het aangaan van het lidmaatschap met KTB voor een lidmaatschap van www.komtotbloei.nl stemt u met het voorgaande in.

20.4 Hoewel er geen opzegtermijn geldt, willen wij om administratieve (BTW) reden wel verzoeken om 1 maand opzegtermijn in acht te nemen.

Artikel 21 Geschillen

21.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle-Lelystad.

Zeewolde, 1 oktober 2013

BIJLAGE 1 – PRIVACY POLICY

KTB respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.komtotbloei.nl. KTB spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.